Hizmetlerimiz

Tam Tasdik Hizmetleri

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması, şirketlerin aktif vergi planlamasına ve vergi danışmanlığına ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına uygunluğunun incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Tam Tasdik Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

 • Kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı kapsamında denetiminin yapılması,
 • Periyodik denetimler sırasında denetim sonuçlarını gösteren çalışma kâğıtlarının hazırlanması,
 • Periyodik denetimler sırasında tespit edilen hataların ve eksikliklerin giderilmesi,
 • Geçici vergi beyannamelerinin vergi mevzuatı kapsamında uygunluk kontrolünün yapılması,
 • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi mevzuatı kapsamında uygunluk kontrolünün yapılması,
 • Tüm denetim çalışmaları sonucu, Gelir veya Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi.

Tam Tasdik Hizmetinin Sağladığı Avantajlar:

 • Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran işletmeler, Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. 
 • Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle KDV iadesi konusunda herhangi bir tutar sınırı söz konusu olmaksızın, YMM raporuyla KDV iadesi alabilirler.
 • Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000,- TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden nakden iadesi mümkündür. Tam tasdik yaptırılması, malî müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.
 • Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler
 • İncelemelerin Türk Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Vergi Kanunlarına uygun olarak yapılması ve 3 aylık dönemler halinde Yönetim Kuruluna, mali işler yöneticisine ve ilgili kişilere bir tespit raporu halinde sunulması ile gelecekteki risklerin önüne geçilmesi,
 • Yıl içinde periyodik denetimler yapılması ve bu denetimler sayesinde dönem sonlarında vergi hesaplamalarının kontrolü ve kanunla belirlenen süreler içinde raporların düzenlenmesi fazla veya eksik ödemelerin veya yanlış beyanların önüne geçilmesinin sağlanması,
 • Yıl içinde yapılan periyodik denetimler sayesinde, meydana gelebilecek olası muhasebe ve vergi hatalarının tespiti ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek olası cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması,
 • Vergi mevzuatı konularında; kanunun yayınlanmasını takiben vergi sirküleri yayınlayarak şirketinize bilgilendirmede bulunulması,
 • Kamu daireleri ve vergi idaresi ile ilgili konularda yazışmaların yapılması, bu kuruluşlarda şirketinizin özenle temsil edilerek konu hakkında danışmanlık verilmesi.

Adres

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM Kent Etabı
No:25 B1 Blok K:5 D:64 Üsküdar / İstanbul